Zabezpečujeme projektovanie ako aj samotnú realizáciu projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia. Vykonávame geologický, hydrogeologický a atmogeochemický prieskum, ako aj sanácie environmentálnych záťaží a monitoring podzemnej vody a horninového prostredia.